سندبلاست و رنگ آمیزی


سندبلاست و رنگ آمیزی :
عملکرد و دوام هر نوع سیستم پوشش رنگی به طور قابل ملاحظه ای متاثر از آماده سازی سطح مورد نظر قبل از اجرای رنگ آمیزی است . به همین دلیل ، انتخاب روش آماده سازی سطح در مورد سازه های فلزی یا بتنی بسیار حائز اهمیت بوده و در رفتار خوردگی آن سازه موثر است . انواع مختلفی از روشهای آماده سازی سطوح وجود دارد که با توجه به شرایط سطح ، سیستم رنگ آمیزی انتخاب شده ، دوام مورد انتظار از پوشش ، مسائل اقتصادی و شرایط زیست محیطی و ملاحظات دیگر قابل استفاده می باشد .
از مهم ترین عوامل مرتبط در انتخاب روش مناسب آماده سازی سطحی عبارتند از :
– میزان زنگ زدگی و پوسیدگی سطح
– میزان آلاینده ها همچون نمک ها ، گرد و غبار ، روغن و گریس ، رسوب ناشی از بخارات اسیدی
– مشخصات سطح
– زمان و هزینه ی اجراء
با توجه به این توضیحات ، سندبلاست مطمئن ترین و مناسب ترین روش آماده سازی سطحی است ، که ضمن ایجاد پروفیل ( زبری ) بیشتر باعث چسبندگی بهتر فیلم خشک به سطح شده و نیز باعث صرفه جویی در هزینه و زمان اجرا می شود