کفپوش های اپوکسی آنتی استاتیک


کفپوش های اپوکسی آنتی استاتیک :
کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک ( آنتی  الکترو استاتیک ) گونه ای دیگر از کفپوش های پلیمری یکپارچه بر پایه ی اپوکسی می باشد که هدف از اجرای آن ، هدایت الکتریسیته ساکن از سطح  به منبع تخلیه ی آن ( چاه ارت ) می باشد.
از جمله کاربرد کفپوش های اپوکسی آنتی استاتیک عبارتند از :
– کفپوش اتاق های کنترل و سالن های صنایع برقی و مخابراتی
– کفپوش اتاق های عمل و اتاق های تصویر برداری بیمارستانی
– انبار نگهداری مهمات صنایع نظامی