گواهینامه ها

گواهینامه‌ها:

– گواهینامه صلاحیت پیمانکاری به شماره ۱۳۹۴۶۹ از سازمان برنامه و بودجه کشور

– گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی به شماره ۲۵۵۳۱ از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

– گواهینامه تائید صلاحیت خدماتی به شماره —- از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

– گواهینامه ISO 9001:2015 از کمپانی Idea Cert کانادا

– گواهینامه HSE-MS از کمپانی Idea Cert کانادا

 

عضویت‌‌ها در مجامع علمی کشور:

– عضو شماره ۶۲۲ ح ۸۹ انجمن بتن ایران

– عضو شماره ۱۴۱۷ انجمن پلیمر ایران

– عضو شماره ۵۱۲۳ انجمن کامپوزیت ایران